Regulamin sklepu


Regulamin zakupów w sklepie internetowym woodcoins.eu


§1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep internetowy woodcoins.eu prowadzony przez FTF Jerzy Hołda, ul. Ks. Stoszki 13/33, 30-715 Kraków,
NIP: 6842046000, Regon: 180272664 e-mail: sklep@woodcoins.eu.

§2

1. Za „Sklep” należy rozumieć – sklep internetowy prowadzony przez FTF Jerzy Hołda, ul. Ks. Stoszki 13/33, 30-715 Kraków pod adresem internetowym woodcoins.eu.
2. Za „Towary” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się: grawerowane drewniane PWG (Polish Wood Geocoins), zamówienie których realizowane jest drogą tradycyjną, tj.: wysyłane Pocztą Polską, InPost lub kurierem albo przygotowywane do odbioru osobistego lub przez upoważnioną osobę.
3. Przez „Klienta” należy rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ale posiadającą zdolność prawną, korzystającą z Sklepu internetowego woodcoins.eu, w tym w szczególności dokonującą zakupów.
4. Za „Konsumenta” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się osobę fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie internetowym woodcoins.eu (zgodnie z art. 22 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tj. z 2014 r. Dz. U. z 2014 r., poza. 121 z późn.zm.).
5. Za „Konto” należy rozumieć konto klienta w Sklepie woodcoins.eu, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
6. Za „Zamówienie” należy rozumieć oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru lub Towarów z prowadzącym Sklep.
7. Za „Formularz rejestracji” należy rozumieć formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
8. Za „Formularz zamówienia” należy rozumieć interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
9. Za „Umowę Sprzedaży” należy rozumieć umowę sprzedaży Towaru zawieraną albo zawartą między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
10. Przez „Dni Robocze” rozumie się każdy dzień przypadający od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

§3

Zakładanie Konta w Sklepie
1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres, miejscowość, kod pocztowy, kraj, województwo.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do telefonicznie lub drogą mailową: sklep@woodcoins.eu.

§4

Zasady składania zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:
1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie).
2. Wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.
3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.
4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Towaru, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Towaru), wpisać dane do rachunku, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
5. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
6. Potwierdzić zamówienie, kliknąć w „Potwierdź zamówienie”.
7. Z chwilą złożenia zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień związanych z realizacją Zamówienia na podany przez siebie adres e-mail.

§5

Warunkiem realizacji Zamówienia jest:
1. Jego potwierdzenie przez Sklep, dokonane e-mailem przesłanym na adres podany przez Klienta, zawierające informacją o przyjęciu Zamówienia, oraz
2. przesłanie przez Klienta projektu PWG lub grafiki wektorowej e-mailem na adres sklep@woodcoins.eu, oraz
3. przesłanie przez Klienta na adres sklep@woodcoins.eu akceptacji zdjęć próbek PWG wykonanych i przesłanych przez Sklep na adres podany przez Klienta.

§6

Cena i koszt dostawy Towaru
1. Cena Towaru wyświetlana przy tytule lub nazwie danej pozycji nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego Towaru. Na ostateczny koszt Zamówienia składają się cena Towaru i opłata za przesyłkę.

§7

Realizacja zamówienia
1. Sklep dokłada najwyższej staranności, aby informacje o towarach jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości.
2. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, informacje o Towarach podawane na stronach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

§8

1. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania, do momentu wyczerpania zapasów Towarów w magazynie.
2. Towar jest wysyłany niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty. Towar wysyłany jest tylko w Dni Robocze.

§9

1. W przypadku, gdy Zamówienie obejmuje kilka pozycji Towarów o zbliżonym czasie przygotowania do wysyłki, ale występują trudności z uzyskaniem zamówionych Towarów, w celu zminimalizowania kosztów dostawy, Zamówienie zrealizowane zostanie w całości w dłuższym okresie czasu (jednorazowa opłata za dostawę). W takim przypadku Sklep skontaktuje się z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
2. Na życzenie Klienta Sklep może podzielić Zamówienie na kilka partii, każdorazowo pobierając od Klienta koszty przesyłki danej partii Zamówienia.

§10

O niedostępności jakiegokolwiek zamówionego towaru Sklep powiadamia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§11

1. Zamówienie na Towary zostanie zrealizowane zgodnie z informacją o dostępności Towaru, która znajduje się przy każdym produkcie.
2. W przypadku trudności z realizacją Zamówienia, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
3. Średni czas oczekiwania na przesyłkę wynosi 3-5 Dni Roboczych.

§12

Zamówienie na Towary zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało dane odbiorcy (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej), a także adres i telefon odbiorcy oraz adres jego poczty elektronicznej.

§13

Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

§14

1. Każdy Klient na dowód zakupu towaru otrzymuje od Sklepu rachunek.
2. Jeśli rachunek ma zostać wystawiony na Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i/lub będącego podatnikiem podatku VAT, w Zamówieniu należy podać dane oraz NIP Klienta. Dokonując zakupu w Sklepie i potwierdzając złożenie Zamówienia, Klient wyraża zgodę na wystawienie rachunku bez podpisu.
3. Rachunek zostanie wysłane do 7 dni od realizacji Zamówienia (wysyłki towaru), na adres e-mail lub drogą tradycyjną (Pocztą Polską) na dane podane podczas składania Zamówienia.

§15

Zmiana lub rezygnacja z Zamówienia
Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu lub je anulować do momentu potwierdzenia zdjęć próbek Towaru wykonanych przez Sklep. Wprowadzanie zmian możliwe również poprzez kontakt ze Sklepem sklep@woodcoins.eu.

§16

1. Złożone Zamówienie może być anulowane poprzez kontakt ze Sklepem telefonicznie lub drogą mailową: sklep@woodcoins.eu.
Anulować można Zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane, przez co należy rozumieć potwierdzenie przez Klienta zdjęć próbek Towaru wykonanych przez Sklep.


§17

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania Towaru i niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, musi zwrócić zakupiony Towar. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. W celach identyfikacyjnych do zwracanego Towaru należy dołączyć numer Zamówienia.
2. Nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Sklep zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności obejmujące cenę Towaru oraz koszty wysyłki Towaru do Klienta.
3. Jeżeli przy składaniu Zamówienia Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (tj. kosztów przekraczających koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia).
4. Klient płaci za odesłanie Towaru do Sklepu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
5. Formularz odstąpienia od umowy i zwrocie Towaru jest jest dostępny na stronie internetowej sklepu pod adresem woodcoins.eu.
6. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o Kliencie, rozumie się przez to wyłącznie Klienta będącego Konsumentem.

§18

1. W przypadku reklamacji towaru prosimy o niezwłoczne przesłanie wadliwego Towaru do Sklepu. Sklep nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. W celach identyfikacyjnych do reklamowanego Towaru należy dołączyć numer Zamówienia wraz z opisem przyczyny reklamacji.
2. W przypadku uwzględnienia reklamacji poniesione koszty przesłania reklamowanego Towaru zostaną niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe, z tym zastrzeżeniem, że zwracane będą koszty w wysokości odpowiadającej kosztom dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej, InPost lub kurierem.
3. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, Towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a w przypadku braku takiej możliwości Sklep zwróci należność za reklamowany Towar.
4. Za Towar wadliwy uznaje się Towar, który posiada wady fizyczne.
5. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni kalendarzowych, jednakże Sklep podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie.
6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar odsyłany jest na koszt Klienta.

§19

Formy płatności
Sklep oferuje dwie formy płatności za zamówione Towary:
1. Przelewem – towar zostanie wysłany po wpłynięciu całej ceny za towar wraz z opłatą za dostawę na rachunek bankowy Sklepu (moment ten zależy od banków prowadzących transakcję, ale zazwyczaj środki wpływają następnego dnia po dokonaniu przelewu).
Przelew musi zawierać numer Zamówienia sklepowego.
Numer rachunku bankowego Sklepu: 51 1140 2004 0000 3902 4961 4051
2. Gotówką –  przy odbiorze osobistym.

§20

Informacje handlowe
1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej newsletter Sklepu woodcoins.eu.
2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z newslettera za pośrednictwem Sklepu lub samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Moje konto” – newsletter.

§21

Ochrona danych osobowych
1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2014 r., poz. 1182 z późn.zm.) dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych woodcoins.eu wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom.
2. Każdy Klient ma między innymi prawo wglądu do swoich danych oraz do żądania ich poprawienia lub usunięcia zgodnie ze wskazaną wyżej ustawą.
3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu poświęconej Polityce prywatności http://sklep.woodcoins.eu/index.php?route=information/information&information_id=3


§22

Wymagania techniczne
Aby dokonać zakupów w Sklepie, Klient powinien:
- posiadać urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet.
- umożliwić przesyłanie do przeglądarki internetowej i poprawną obsługę plików ciasteczek (tzw. cookies).
- korzystać z przeglądarek internetowych z włączoną obsługą JavaScript.
- korzystać z aktualnych wersji przeglądarek internetowych, przy czym sklep może nie działać poprawnie w przeglądarkach starszych niż np. FireFox 3, Chrome 2, Internet Explorer 7, Opera 9.

§23

Kontakt ze Sklepem
Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi prosimy kierować do:
WoodCoins.eu
ul. Ks. Stoszki 13/33
30-715 Kraków
tel. + 48 609 403 842
e-mail sklep@woodcoins.eu
w godz. 9:00-17.00 (poniedziałek – piątek).

§24

Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Woodcoins.eu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych